Mūsų taisyklės

Bendrosios “Green Village” sąlygos

Šios bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB “SORENSEN INVEST” kotedžų komplekso Green Village, esančio Kunigiškių 4A-3, Palangoje (toliau – Kompleksas), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1. “Green Village” teikiamos paslaugos

Šiose Sąlygose “Komplekso teikiamos paslaugos” reiškia Komplekso svečių apgyvendinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos Komplekse paslaugas.

2. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1 Rezervacijos Kompleksui dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos elektroniniu paštu;

2.2 Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją Kompleksui, turi nurodyti į Kompleksą atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, atvykimo bei išvykio datas, apmokėjimo už komplekso suteiktas paslaugas būdą:

2.3 Kompleksas gavęs Komplekso teikiamų paslaugų rezervaciją elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Komplekso teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti avansą už rezervuotas paslaugas bei avanso sumokėjimo terminą;

2.4 Gavęs svečio avansinį mokėjimą už rezervuotas paslaugas, Kompleksas elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį. Rezervacija, kuriai yra suteiktas patvirtinimo numeris, yra laikoma garantuota. Išimtinais atvejais, kuriuos nustato Kompleksas, garantuotomis laikomos ir dalinai apmokėtos rezervacijos. Komplekso teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu;

2.5 Negarantuota rezervacija – tai Komplekso teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotos rezervacijos laikomos nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu nepateikia avansino mokėjimo iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje avansiniam mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14:00 val. Pasibaigus šiam terminui, Kompleksas turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.

3. Sutartis dėl Komplekso teikiamų paslaugų

3.1 Sutartis dėl Komplekso teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Kompleksui nurodytą avansą už rezervuotas paslaugas ir/arba patvirtina rezervaciją, suteikdamas jai patvirtinimo numerį;

3.2 Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas raštu;

4. Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos

4.1 Individualus svečias apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokio baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje; šiuo atveju svečio pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą sumokėtas avansas už rezervuotas Komplekso teikiamas paslaugas yra grąžinamas svečiui, tačiau pinigų grąžinimo išlaidas kompensuoja svečias;

4.1.2 Individualiam svečiui atšaukus apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją po Sąlygų 4.1 punkte nustatytos dienos arba jei individualus svečias nepasirodo rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną, Kompleksas turi teisę pasilikti svečio sumokėtą avansą kaip netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Svečiui neatvykus rezervacijoje nurodytą atvykimo dieną Kompleksas turi teisę panaikinti garantuotą rezervaciją.

4.1.3 Svečiui atvykus ir trumpinant užsakymą taikoma 50 % kotedžo kainos dydžio bauda už kiekvieną anuliuotą naktį.

5. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

5.1 Komplekso svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

5.2 Komplekso svečiai privalo atlyginti Kompleksui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų paiskviestų į Kompleksą svečių kaltės;

5.3 Svečias pats atsako už savo saugumą;

5.4 Vaikams iki 12 (dvylikos) metų Komplekso teritorijoje inventoriumi leidžiama naudotis tik su tėvų ar vaikus lydinčiu suaugusiųjų asmenų priežiūra; už 12-16 metų vaikų elgesį Komplekse atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys;

5.5 Jeigu Komplekso svečias naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo paslaugomis ne taip, kaip buvo sutarta su Kompleksu, Kompleksas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Komplekso teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100 % visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Komplekso teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

7. Atvykimo ir išvykimo laikai

7.1 Komplekso svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti nuo 15.30 val.;

7.2 Įsiregistravęs svečias gauna nuo kotedžo raktą;

7.3 Svečiai turi išsiregistruoti iki 11:30 val.;

7.4 Jei svečias išvyksta vėliau nei 11.30 val. Ir iki 18.00 val., jis privalo apie tai informuoti administraciją ir sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

7.5 Jeigu kotedže gyvena daugiau svečių, nei nurodyta Komplekso rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Kompleksui mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

8. Kainos ir mokėjimai

8.1 Komplekso teikiamų apgyvendinimo palsaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, tinklalapyje www.greenvillage.lt ir kitoje oficialioje reklaminėje ir informacinėje medžiagoje;

8.2 Su Kompleksu už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

8.3 Už Komplekso apgyvendinimo paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma registravimosi metu. Jei su Kompleksu sudaryta sutartis ar kitas infividualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo tvarka bei sąlygos;

8.4 Rezervuotos bei patvirtintos, bet svečių nepanaudotos paslaugos nėra kompensuojamos;

8.5 Kompleksui mokamo avanso dydis bei avansinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos “Komplekso paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei komplekso teikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;

8.6 Komplekso paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

8.7 Komplekso paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

9. Kitos sąlygos

9.1 Komplekse rastus (paliktus) svečių daiktus Kompleksas įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečių išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

9.2 Rašytiniu svečio prašymu Komplekse saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio pristatymo išlaidas, bei išlaidas susijusias su daikto saugojimu Komplekse;

9.3 Komplekso svečiai privalo tinkamai naudotis Komplekse esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiat pranešti Komplekso administracijai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

9.4 Komplekso kotedžuose esantys daiktai yra Komplekso nuosavybė, todėl Komplekso svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Komplekso, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.5 Komplekso teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22.00 iki 07.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei ktiaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešają rimtį bei trukdo kitiems Komplekse gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

9.6 Komplekso personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti Komplekso tvarką, kelti pavojų kitų svečių saugumui, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei, bei kitoms visuomenei priimtinoms elgesio normoms;

9.7 Komplekso personalas turi teisę neteikti paslaugų asmenims, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių;

9.8 Komplekso kotedžų patalpose nerūkoma. Pažeidus šią taisyklę taikoma 100 EUR bauda;

9.9 TV nuoma kotedžuose yra mokama paslauga. Prašome Jūsų, išvykstant informuoti darbuotojus apie videonuomą.

9.10 Komplekso antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojami lauko pramogoms.

9.11 Svečias (-iai) pametus raktą nuo nuomojamo kotedžo privalo sumokėti baudą – 20 EUR.

9.12 Komplekso svečiams draudžiama imtis veiksmų, žeidžiančių kitų svečių orumą, imtis veiksmų, galinčių kitiems Komplekso svečiams sukelti pavojų sveikatai ar gyvybei, imtis veiksmų, kurie darytų materialinę žalą Komplekso turtui. Svečiai, nesilaikantys šių taisyklių, gali būti paprašyti palikti Kompleksą. Esant būtinybei, personalas pasilieka teisę kreiptis pagalbos į apsaugos darbuotojus dėl priverstinio svečio iškeldinimo. Tokiu atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nebus grąžinami, personalo sprendimas yra neginčijamas.

9.13 Už pasekmes atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako Komplekse užsiregistravęs svečias.

9.14 Bet kokie ginčai, kilę tarp Komplekso ir svečių turi būti sprendžiami derybų keliu;

9.15 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Komplekso buvimo vietą;

9.16 Visa informacija, kurią Kompleksas ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

9.17 Komplekso svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis „Svečio registracijos kortelėje“, kartu sutinka ir leidžia rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei vidinei statistikai tvarkyti. Komplekso svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Kompleksas tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas „Svečio registracijos kortelėje“. Atsisakymas duoti sutikimą Kompleksui tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) paslaugas. Kompleksas stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

9.18 Registracijos metu svečias (-iai) užpildo „Svečio registracijos kortelę“, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo.

9.19 Kompleksas svečio (-ių) registravimosi metu:
- norėdamas įsitikinti, kad paslaugas (-ą) norintis gauti svečias (-iai) „Svečio registracijos kortelėje“ pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,- siekdamas patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą,- gali reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kompleksas, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

10. Priešgaisrinė sauga

Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių. Išeidami iš kambario išjungti elektros prietaisus. Nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis.

11. Baigiamosios nuostatos

Green Village administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles bei nuostatus. Prašome prieš atvykstant jas perskaityti, kadangi jos gali būti pasikeitę nuo paskutinio Jūsų apsilankymo.